Fes-t’en soci

Condicions d’admissió:

Persones físiques que siguin propietàries a Andorra, almenys, de dos habitatges o de dos locals de negoci destinats a arrendament, o bé, d’un terreny de superfície igual o superior a 1.000m2 també destinat a arrendament.

Persones jurídiques que estiguin legalment constituïdes al Principat i que tinguin per objecte social, entre d’altres, la promoció, gestió i/o explotació de béns immobles.

DADES PERSONA FÍSICA


DADES PERSONA JURÍDICA


DADES DE CONTACTE


QUOTA ANUAL (Possibilitat de triar una de les 4)

Amb l’enviament del present formulari ratifico d’acord amb els Estatuts vigents que:

• En cas d’associar-me com a persona física: sóc andorra-na o resident al país, i a més sóc propietàri-a a Andorra d’almenys dos habitatges o de dos locals de negoci destinats a arrendament, o bé, d’un terreny de superfície igual o superior a 1.000m2 també destinat a arrendament.

• En cas d’associar-me com a persona jurídica: la societat que represento està constituïda a Andorra i el seu objecte social inclou, entre d’altres, la promoció, gestió i/o explotació de béns immobles.

• Totes les dades declarades són certes, incloent la superfície arrendada a efectes d’exacció de la quota.

• Les quotes es giren el primer trimestre de l’any.

Vols més informació?