Política de Privacitat - Juliol 2023

 

 1. Identificació i dades de contacte del Responsable del Tractament

 

Titular: Associació de Propietaris de Béns Immobles

Domicili: Andorra la Vella (AD500), Carrer de la Grau, 15, Principat d’Andorra

NRT: U-801125-K

Telèfon: : (+376) 867 800.

E-mail: apbi@andorra.ad.

Delegat de Protecció de Dades (DPD): info@apbiandorra.com

 

Representant del Responsable del tractament a la Unió Europea: Si vostè es troba a la Unió Europea, l’informem que els nostre representant a la Unió Europea és la societat [ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE BENS IMMOBLES], domiciliada a [C/DE LA GRAU, 15, BAIXOS, AD500 ANDORRA LA VELLA – Principat d´Andorra], la qual vostè pot contactar mitjançant els números de telèfon [867800] i l’adreça de correu electrònic [apbi@andorra.ad].

 

 1. Informació Necessària i Actualitzada

 

            Tots els camps que apareguin assenyalats amb un asterisc (*) en els formularis de la Web seran d’obligat emplenament, de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podria comportar la impossibilitat que se li puguin facilitar els serveis o informació sol·licitats.

 

Haurà de proporcionar informació verídica, perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, haurà de comunicar a la Societat com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint a través d’un correu electrònic a l’adreça: info@apbiandorra.

 

Així mateix, en fer “clic” en el botó “Accepto” (o equivalent) incorporat en els citats formularis, declara que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i veraces.

 

 1. Finalitats del tractament de les dades personals, bases legitimadores i categories de dades personals tractades

 

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, l’APBI informa que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web, directament o indirecta (principalment derivada de l’ús de cookies i/o registre de direccions IP) seran incorporades a un fitxer de tractament de dades responsabilitat de l’APBI  amb l’única finalitat de poder gestionar la seva navegació i/o eventuals comunicacions que formuli per mitjà de la pestanya de contacte. Només en cas que l’usuari hi hagi donat el seu consentiment exprés i inequívoc, l’APBI li podrà enviar informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, però sense que comporti cap obligació per part d’aquesta d’efectuar-li cap comunicació.

 

L’APBI es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar, i a adoptar les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, i complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives.

 

Les dades personals seran conservades fins que finalitzi la gestió de la seva sol·licitud d’informació o consulta. Atenent a les finalitats anteriorment mencionades, l’APBI tractarà les següents categories de dades personals:

 

 • Dades identificatives: nom, cognom o denominació social, adreça postal, adreça de correu electrònic, codi postal i telèfon.

 

 • Dades patrimonials relatives a la propietat o el lloguer de béns immobles radicats al Principat d’Andorra

 

En aquells supòsits que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta disposar del consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta Política de Privacitat, eximint a l’APBI de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, l’APBI podrà dur a terme les verificacions que consideri adients per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin de conformitat amb la normativa de protecció de dades personals vigent en cada moment.

 

La legitimació per part de l’APBI es basa en l’interès legítim de l’APBI per a atendre els requeriments d’informació a través de la Web així com el propi consentiment de l’Usuari, sol·licitat per al cas concret i específic.

 

L’APBI conservarà les seves dades personals únicament durant el període de temps necessari per la realització de les finalitats per les quals van ser recollits, i a excepció dels supòsits de consentiments atorgats, que seran conservades les seves dades personals fins que no es revoquin els consentiments atorgats. Posteriorment, en aquells casos en els quals sigui necessari, les seves dades personals i informació quedaran bloquejades durant els terminis legalment establerts.

 

 1. Exercici de Drets

 

En compliment de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, i els reglaments que la desenvolupen, l’APBI l’informa que l’Usuari podrà exercir els següents drets:

 

 • dret d’accés a les seves dades personals per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells;
 • dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 • dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible;
 • dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, i en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions;
 • dret a la portabilitat de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades en la taula a dalt inclosa sigui la relació contractual o el consentiment;
 • dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades en la taula a dalt inclosa sigui l’interès legítim. A aquest efecte, deixarem de tractar les seves dades tret que tinguem un interès legítim imperiós o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

 

Podrà exercitar els seus drets en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint un correu electrònic a : info@apbiandorra.com indicant el dret que desitja exercitar i les seves dades identificatives. Igualment, si considera que no hem tractat les seves dades personals adequadament pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en l’adreça : info@apbiandorra.com. No obstant això, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) si considera que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les seves dades personals.

 

 

 

 

 1. Mesures de Seguretat

 

L’APBI té el ferm compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, per la qual cosa, per a protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 

No obstant l’anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé l’APBI posa tots els mitjans al seu abast per a evitar aquestes actuacions.

 

 

 1. Canvis en la Política de Privacitat

 

Aquesta Política de Privacitat  està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment i, per tant, és recomanable la consulta actualitzada de les nostres Polítiques de Privacitat, Cookies i Advertiment Legal.